Dorpsbelangen Elp-Zuidveld

Over Elp en Zuidveld

Overzicht pagina Elp-Zuidveld

 Historie Elp en Zuidveld

 Kerngegevens

 Elperstroom

 De nieuwe Wildernis

 

 

Historie van Elp en Zuidveld

Het dorp bestaat uit een krans van schijnbaar willekeurige gesitueerde boerderijen rond een centrale ruimte. Aan de noord- en oostzijde van het dorp liggen de oude essen. Elp wordt reeds in de tiende eeuw in schriftelijke bronnen vermeld. De naam is mogelijk afgeleid van els, een boomsoort die hier van nature voorkomt in de natte, voedselrijke beekdalen.

Hoewel er in het Elper dorpsgebied reeds in de prehistorie sprake van bewoning was, zijn sommige deskundigen van mening dat de huidige nederzetting pas in de vroege middeleeuwen moet zijn ontstaan. De oorspronkelijke structuur van Elp is nog herkenbaar aan het huidige stratenpatroon. Afgezien van de later aangelegde rondweg van Westerbork naar Schoonloo is nog duidelijk een achtvorm herkenbaar. Deze vorm is te herleiden tot twee clusters van oorspronkelijke erven. De boerderijen lagen met hun baanders naar de openbare ruimte gericht. De brede toegangswegen kwamen uit op een brink aan de westzijde van het dorp en één aan de zuidzijde. De ruimte binnen de huidige ring was dus geen brink, maar was en is geheel opgedeeld in erven en huisweiden en werd dus niet gemeenschappelijk gebruikt. Van deze grote brinken zijn alleen aan de rand van het dorp nog enkele restanten overgebleven. Het oorspronkelijke karakter van het dorp is nog herkenbaar.

De ruimtelijke relaties van het dorpsgebied met zijn omgeving en de open ruimten in het dorp zijn nog goeddeels intact en zijn zowel cultuurhistorisch gezien als in ruimtelijke beleving zeer waardevol. Het dorp is van een overwegend agrarisch dorp naar een dorp met overwegend een woonfunctie gegaan.

In het dorp Elp bevinden zich, volgens de waardebepaling van het Drent Plateau 13 karakteristieke panden. Tien van deze zijn aangeduid als ‘karakteristiek’. De overige drie panden zijn monumenten, en worden beschermd door de monumentenwet. Dit betreft twee Saksische boerderijen aan de Hogebrinksweg en het kasteeltje. Ook komen in Elp een 40 tal monumentale bomen voor.

 

Zuidveld is een prachtige agrarische streek liggend aan het mooie kronkelende Oranjekanaal door Midden Drenthe.

Het kanaal is ongeveer 160 jaar geleden gegraven voor de afvoer van turf en werd ook gebruikt voor het vervoer van aardappels, bieten, kunstmest enz. Het Oranjekanaal werd in 1976 gesloten voor de scheepvaart en dient nu hoofdzakelijk voor aan- en afvoer van water.

 

Kerngegevens


Het aantal inwoners van Elp bedraagt momenteel rond 340. In het buitengebied waar ook Zuidveld ondervalt wonen ongeveer 125 inwoners. Elp-Zuidveld is een actieve gemeenschap waar het hele jaar door allerlei activiteiten worden georganiseerd door de plaatselijke verenigingen.

 

Elperstroom

De Elperstroom is een klein beekdal in het Hart van Drenthe, 1 kilometer ten oosten van het dorp Elp. De beek ontspringt bij het dorp Schoonloo, stroomt door het bos van Schoonloo richting het Oranjekanaal. Het water wordt onder het Oranjekanaal door geleid en takt aan bij de Westerborkerstroom. Uiteindelijk komt het water terecht in NW-Overijssel.
Wat heeft de Elperstroom nu met de Eemshaven te maken? Eigenlijk niets, maar RWE/Essent bouwt op het moment een steenkoolgestookte electriciteitscentrale in de Eemshaven. Zo’n centrale zorgt voor toename van stikstofuitstoot in Noord-Nederland. Ondanks dat uit onderzoek is gebleken dat de uitstoot geen directe invloed heeft op Natura 2000-gebieden, heeft RWE/Essent besloten om vanuit maatschappelijke betrokkenheid geld beschikbaar te stellen voor herstel van natuurterreinen die kwetsbaar zijn voor stikstof. De Elperstroom is één van de Natura 2000-gebieden waar de komende anderhalf jaar met RWE-geld gewerkt wordt aan het noodzakelijke herstel van de waterhuishouding.
Lees verder op www.hartvandrenthe.wordpress.com

 

Nieuwe Wildernis

Rond de Drentsche dorpen Hooghalen, Grolloo, Elp en Schoonloo ligt een robuust natuurgebied; het ‘Hart van Drenthe’. Het Hart van Drenthe ontwikkelt zich in de komende decennia naar een natuurlijk boslandschap van de 21 eeuw. Het wordt een gebied waar de natuur zichzelf mag zijn. Het is het brongebied van veel beken in Drenthe. Water wordt in het gebied vast gehouden om langzaam zijn eigen weg te zoeken naar de beken. Soorten komen en gaan, de kringloop van het leven krijgt weer gestalte. Een gebied waar de mens wildernis kan beleven.

 

Voordat de natuur zichzelf kan zijn, moet de uitgangspositie goed zijn. Menselijke ingrepen die nu natuurlijke processen verstoren worden ongedaan gemaakt. Gegraven sloten worden gedempt. In aangeplante productiebossen wordt gekapt om ruimte te maken voor natuurlijke verjonging en loofbomen. De vaste paden en wegen met bordjes en routes worden getransformeerd naar natuurpaden waar je zelf je weg kunt vinden.

 

Zo ontstaat een duurzaam natuurgebied waar scherpe grenzen tussen bossen, vennen en beekdalen vervagen en waar ruimte is voor natuurlijke kringlopen.

 

Staatsbosbeheer wil de omwonenden zo goed mogelijk informeren over actuele Natuurontwikkelingen in uw omgeving. Veel nieuwtjes zijn te lezen op de weblog: www.hartvandrenthe.wordpress.com

 

Voor vragen kunt u ook altijd terecht bij boswachter e.thomas@staatsbosbeheer.nl